Formularz reklamacyjny

 1. Przyjmowanie skarg i reklamacji.
  • skargi i reklamacje przyjmowane są przez pracowników Constans Broker Sp. z o.o. w formie pisemnej za pośrednictwem email lub osobiście w siedzibie firmy,
  • pracownik przyjmujący skargę lub reklamację wprowadza ją niezwłocznie do rejestru i na żądanie wnoszącego potwierdza jej przyjęcie.
 2. Terminy rozpatrywania skarg i reklamacji ( art. 237 kpa )
  • skarga/reklamacja winna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni po jej złożeniu.
  • jeżeli skarga dotyczy innego podmiotu ( Ubezpieczyciela ) i Constans Broker Sp. z o.o. nie jest władny do jej rozpatrzenia, zostaje przekazana w terminie 7 dni do właściwego podmiotu.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia, czego dotyczy, data, godzina oraz dane wnoszącego reklamację oraz wyrażenie zgody na przekazywanie informacji drogą elektroniczną.