Polityka prywatności Constans Broker Sp. z o.o.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych CONSTANS BROKER - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Władysława Broniewskiego 64, 43-300 Bielsko-Biała (dalej Constans Broker) informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie świadczenia usług brokera ubezpieczeniowego.

Dane osobowe są przetwarzane przez Constans Broker w celach:

  • realizacji usługi brokerskiej, tj. pośredniczenia w zawarciu umowy ubezpieczenia – na podstawie ustawy dystrybucji ubezpieczeń oraz ustawy Kodeks cywilny;

  • wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych – na przepisów prawa podatkowego;

  • dochodzenia i egzekucji roszczeń, prowadzenia korespondencji z klientami oraz stronami zainteresowanymi – jest to prawnie uzasadniony interes administratora;

Dane osobowe mogą być ujawniane towarzystwom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi wspierające działalność brokerską (tj. wsparcie informatyczne, obsługę prawną) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres udzielonego pełnomocnictwa, trwania ubezpieczenia oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczeniowej.

Zgodnie z prawem przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do poprawiania swoich danych;

  2. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informujemy, że:

  1. udostępnienie danych osobowych brokerowi jest dobrowolne, przy czym odmowa udostępnienia danych osobowych uniemożliwia nawiązanie umowy i realizacji usługi brokerskiej;

  2. na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.